Nordic Ventures Pte. Ltd, Beijing

30# – 2108 Yu Zhong Xi li, West District,, 100029 Beijing
Phone: +86 13910757842
Fax: +86 10 8208254
beijing@nvg.fi

Shanghai Nongjin Automation Equipment Co. Ltd

Room 203, Building 8, No. 185 Jiaoji Road,
Putuo District, Shanghai

Contact Person: Zhao Changzheng
Phone:+86 13801804663
Fax: +86 21 66289887
Changzheng.zhao@126.com